0649141705 info@melaskin.nl

MelaSkin Cosmedic SkinClinic beheert persoons- en/ of medische gegevens van cliënten. Met deze gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan zodat de privacy van personen beschermd worden volgens de richtlijnen van de geldende wetgeving.

Bent u jonger dan 16 jaar dan mogen er alleen persoonsgegevens met ons worden gedeeld met toestemming van uw ouder(s) of voogd. Laat uw ouder(s) of voogd deze privacyverklaring lezen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de gegevens die een persoon kunnen identificeren. Dit zijn de gegevens die u bijvoorbeeld telefonisch aan ons doorgeeft of bij een intakeconsult of bij het invullen van het contactformulier.

Hierna te noemen;

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Foto’s van uw huidproblemen om uw behandelresultaat te monitoren

 

In sommige gevallen worden ook de naam van uw huisarts of uw verwijzend specialist, uw Burgerservicenummer, zorgverzekeringsnummer en medische gegevens die betrekking hebben op de behandeling bij MelaSkin Cosmedic SkinClinic geregistreerd.

Verwerking van uw gegevens

De verwerking van uw persoons- en/ of medische gegevens draait vooral om het opslaan en onderhouden van al deze gegevens.

Verwerking van persoons- en/of medische gegevens is in geval van MelaSkin Cosmedic SkinClinic wettelijk verplicht. En noodzakelijk voor het leveren van huidtherapeutische zorg en diensten, dossierplicht, contact met u te kunnen opnemen en het eventueel afhandelen van declaraties bij uw zorgverzekeraar.  

Verstrekking van uw gegevens alleen met uw toestemming!

Uw persoons- en/of medische gegevens kunnen in sommige gevallen gedeeld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, denkt uw bijvoorbeeld aan uw huisarts, behandelend medisch specialist en/of een andere paramedicus. Dit doen wij expliciet als er een gegronde reden voor is en nadrukkelijk alleen met schriftelijke toestemming van u.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is MelaSkin Cosmedic SkinClinic verplicht medische dossiers te bewaren. In de regel is dit minimaal 15 jaar vanaf de datum van vastlegging. Van dit termijn kan worden afgeweken, hetzij langer of korter indien dit noodzakelijk wordt geacht met het oog op de behandeling of in geval van een chronische ziekte.

Beroepsgeheim

Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregelde medisch beroepsgeheim geldt voor ons als huidtherapeut een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren taken geraadpleegd.

Uw rechten

Als cliënt van MelaSkin Cosmedic SkinClinic heeft u de volgende rechten:

 • U heeft het recht op inzage van uw opgeslagen persoons- en/ of medische gegevens
 • U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens, mits de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn.
 • U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij gehoor mits het verzoek tot verwijdering niet in conflict is met andere wettelijke verplichtingen.
 • U heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, mits dit niet in conflict is met andere wettelijke verplichtingen.
 • U heeft het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
 • U heeft het recht om uw verleende toestemming aan MelaSkin Cosmedic SkinClinic met betrekking tot de verwerking van uw persoons- en/of medische gegevens in te trekken. Dit kan wel eventuele gevolgen voor andere wettelijke verplichtingen en zijn wij op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht het behandeltraject te beëindigen.

Cookies

Op de achtergrond wordt op de website van MelaSkin Cosmedic SkinClinic algemene bezoekgegevens bijgehouden, te noemen het IP-adres van uw computer, tijdstip van opvraging en meegestuurde gegevens van uw browser. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op de website te analyseren. Deze verkregen informatie wordt ingezet om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zoveel als mogelijk anoniem verwerkt en worden niet verstrekt aan derden.

Indien u hiermee niet akkoord gaat dan kunnen de cookies bij het eerste bezoek aan de website of via de instellingen van de gebruikte browser geblokkeerd worden.

MelaSkin Cosmedic SkinClinic heeft voor het onderhoud en het beheer van haar informatievoorziening ICT-leveranciers ingeschakeld. Deze ICT-leveranciers zijn met alle zorgvuldigheid geselecteerd. Er zijn duidelijke afspraken betreffende geheimhouding en beveiliging.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat derden niet geautoriseerde toegang hebben verkregen tot uw gegevens, dan wordt dit uiteraard gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten of juist complimenten

Heeft u klachten of juist complimenten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens neemt u dan contact op met de praktijk. Mochten wij er bij klachten niet samen uitkomen, dan staat u volledig in uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoons- en/of medische gegevens of wilt u een van uw rechten ter uitvoering brengen neemt u dan alstublieft contact met ons op.

 • MelaSkin Cosmedic SkinClinic
 • Laan op Zuid 123 – 3072 DB Rotterdam
 • T: +31 6 491 41 705
 • E: info@melaskin.nl